Processual Cinema

Dintre del pla d’activitats de la Fundació La Posta es planteja com un dels apartats dotats de singularitat pròpia, el relatiu al Processual Cinema.

Donades les seves especials característiques, podrà desenvolupar-se en unes dates determinades dins de la programació d’activitats i exposicions de la Fundació La Posta, o bé pot creuar transversalment tota la programació, no només pel que fa a calendari sinó també pel que fa a continguts.

D’altra banda, Processual Cinema es desenvolupa en el context d’una Fundació que basa la seua força en l’establiment de relacions de col·laboració amb altres institucions i ens, per tal de trobar el suport necessari en relació amb mitjans tecnològics i infraestructura de base, per al desenvolupament de tallers, amb especial atenció a la distribució de les imatges en moviment, i, en estudi, la participació en tasques d’execució d’audiovisuals, en el marc conceptual que es detalla a continuació.

Bases per estendre el projecte cap a una dimensió cultural

Es proposa un model de producció cultural aplicat a l’audiovisual, en el qual interactuen institució cultural, col·lectius socials i educatius i societat en general, en un model de creació social col·lectiva.

El projecte Processual Cinema treballa amb col·lectius de serveis socials i col·lectius de l’educació. En aquest marc, les institucions culturals ens ofereixen: espais de producció; plataformes on line: televisió comunitària i altres; espais de trobada, difusió i debat …

Cinema comunitari des de la perspectiva cultural. Potencialitats

  • Realitzar pel·lícules i continguts participatius, horitzontals i inclusius, processos que estan establint les bases del model de producció audiovisual del segle XXI.

La producció audiovisual s’allibera de les seves antigues polítiques productives per convertir-se en un esdeveniment social. Conseqüentment, l’espai productiu de base deixa de ser una empresa de comunicació per a emplaçar-se en espais de creació oberts a la ciutadania: el centre cultural amb el doble vessant experimental i productiva, i l’espai públic com a plató obert i flexible.

  • Obrir l’espai de creació a la ciutat i al barri, traspassant els col·lectius predefinits en marcs assistencials que etiqueten diferents realitats d’exclusió.

La institució cultural i la seua aula de vídeo participatiu ens permeten treure els actors de la seua institució de referència, aportant un marc de llibertat expressiva i conceptual. Barregem diferents col·lectius per crear grups mixtos i heterogenis, i per arribar també a col·lectius que no disposen de centres de trobada però dels quals interessa tenir una visió conjunta sobre la seva situació.

  • Aportar una visió més individual i productiva complementària, una aula de vídeo participatiu que contribuïsca a processos d’emprenedoria.

La infraestructura de producció i difusió en forma de televisió per internet dota d’eines i instruments per emprendre. Les competències són transferides a tots els participants, i funcionaran tant dins com fora del grup. Afegim la dimensió d’innovació tecnològica: el projecte inclou noves tecnologies que formen part de metodologies didàctiques. Aplicacions mòbils i dispositius.

  • Contribuir al respecte dels drets socials i culturals de tota persona i col·lectiu: dret d’expressió, de reivindicació, dret a la cultura com a agent actiu i no com a mer consumidor, dret a la ciutat (dret a la integració i a no ser segregat en el espai urbà).

Hui en dia l’espectador s’ha convertit en usuari de les noves tecnologies audiovisuals, circumstància que potencia enormement el seu capacitat com a productor i no com a consumidor passiu.

  • Utilitzar el cinema comunitari com a assaig de la pròpia vida i nous models d’interacció.

El mateix procés, col·lectiu i creatiu, emprenedor, transgressor, és un assaig d’altres maneres possibles d’articular relacions, missatges i infraestructures de producció. Com en el Teatre de l’Oprimit, en la vivència d’activitats, dinàmiques, en la creació de missatges i consensos, en l’articulació de les xarxes, testegem i assagem noves formes de relació i construcció social.

proyecto CUÁLES

Temps d’Aigua

Perspectivas

Poemes a l’Horta