Faitanar – Sociopolis – La Torre

Rutes

El recorregut Faitanar – Sociopolis – La Torre, inicialment pensat com una línia recta, encara que ateses les condicions del terreny, en particular el traçat de camins i carreteres seguint el parcel·lari configurat per a usos agrícoles, va obligar a anar adaptant-se a la realitat practicable, és el recorregut on trobem el paisatge més entròpic de tots els que ens vam trovar durant les jornades de visita de camp del taller. Es tracta de l'alqueria sota la gegantina infraestructura de l'accés de l'AVE a la ciutat, a l'estació de Joaquín Sorolla, localitzada en un punt molt proper a l'estació de metro de València Sud.