Convocatòria per al desenvolupament d’un projecte artístic: Art i Geologia

BASES DE LA CONVOCATÒRIA ART I GEOLOGIA 2024

 1. PRESENTACIÓ

Fundació La Posta – Laboratori de recerca de la imatge, sempre ha prestat una atenció especial a projectes artístics que posaven el focus d’atenció al territori i al paisatge. Unes vegades el territori més immediat (el mateix barri del Carme) i d’altres amb una perspectiva més àmplia. De vegades amb un contingut més antropològic i de vegades centrant l’atenció en els paisatges. Entre altres projectes desenvolupats, podem fer referència, a l’origen mateix de la Fundació La Posta, l’exposició comissariada per Juan Fabuel “La Resistència Invisible del Quotidià I: Reificació”, que incloïa un treball videogràfic de Regina de Miguel “El coneixement mai ve sol” (2013), que centrava l’atenció al desert d’Atacama (Xile), incorporant coneixements procedents de l’arqueologia, l’etnologia, la cosmologia, etc. [veure ací]; i en la darrera temporada 2022-2023, el projecte “Ecologia: el mal necessari”, de Janice Martins Appel i Domingo Mestre (Serp de 2 Caps), que ha portat a La Posta rememoracions dels paisatges de Rio Grande (Brasil) i Alginet (València), que s’entrellacen com una serp de 2 caps [veure ací]. Entremig, no podem deixar de fer esment al projecte “Operar al voltant del desplaçament”, desenvolupat en col·laboració amb el Màster en Fotografia, Art i Tècnica UPV, una exposició col·lectiva amb treballs d’Anaïs Florin i Francisco Navarrete Sitja, que posen el focus de atenció, respectivament, a l’Horta de València i Invernada i San Dionisio (Xile), en particular es fixa l’atenció en els desplaçaments de població provocats per la construcció de grans obres d’infraestructura [veure ací]. I, igualment, hem de fer referència al projecte que, havent estat promogut pel Centre de Recerca Art i Entorn UPV: Inner Nature, es va tractar d’un projecte internacional en el qual la Fundació La Posta va participar des del començament amb la selecció dels treballs videogràfics que haurien d’estar a la mostra itinerant que va anar transitant per diverses ciutats espanyoles, així com Puerto Rico, EUA, Regne Unit, Finlàndia i França. Una mostra centrada en la problemàtica de l’aigua, amb treballs procedents de tot el món [veure ací i ací].

Cal destacar que l’experiència ens demostra que les aproximacions al territori i al paisatge són gairebé sempre transdisciplinars, de manera que totes les activitats desenvolupades han fet gala ─en general─ d’incorporar coneixements procedents d’altres àrees del saber i moltes vegades desenvolupades en grup o entrant en contacte amb col·lectius locals.

En aquest sentit, cal tenir en compte que abordar projectes artístics al camp del territori i el paisatge no pot ser aliè a la presa en consideració de les poblacions que els habiten i les seues circumstàncies específiques. Això vol dir, que ens interessen els paisatges culturals, aquells que confronten l’activitat humana amb les característiques del medi, posant en evidència totes les contradiccions existents.

Finalment, per tal de no perdre’ns en la immensitat del mar i del territori, i tenint en compte que la idea és efectuar una convocatòria d’aquestes característiques cada any, és per això que sembla convenient acotar l’àmbit dels treballs que es puguen presentar, a fi, també, que siga viable poder efectuar una contrastació entre els que es presenten, a fi d’escollir-ne un (encara que es referisca a un col·lectiu). Per aquest motiu, hem vist convenient acotar la convocatòria mínimament, fent referència al fet que va dirigida a grups d’artistes que, operant en el terreny del paisatge i el territori, posen l’accent en particular en els aspectes relatius a la geologia i geomorfologia (en anys posteriors s’aniran afegint noves convocatòries a la present ―que es mantindrà―, en les quals es farà referència a altres ciències del territori i el paisatge).

Pel que fa als mitjans, hi caben tots els que actualment estan sent utilitzats per l’art contemporani, des del Site Specific, fins a les intervencions directes al territori i el paisatge (en aquest cas, el desenvolupament del projecte inclouria la documentació d’aquests treballs per a la seua exhibició a la Fundació La Posta, mitjançant fotografia, vídeo, vestigis de la intervenció, objectes trobats que caracteritzen el territori i el paisatge, etc.). En aquest sentit, la convocatòria acull l’art que es val de la ciència (des de les indagacions en el comportament de nous materials, fins a la recerca d’inspiració en la geologia i la geomorfologia), així com art sobre ciència (divulgació científica mitjançant experiències artístiques) i art com a instrument científic.

Precisament el Butlletí Geològic i Miner del primer trimestre del 2023 ofereix una àmplia panoràmica sobre “La Geologia a l’Art”, encara que no esgota el camp de la convocatòria tal com es planteja.

Foto_portada BGM 134-1 recortado

El Butlletí Geològic i Miner número monogràfic dedicat a “La geologia a l’art”, de març de 2023, es pot veure ací

 1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria Art i Geologia té com a finalitat impulsar projectes de creació liderats per artistes que impliquen la participació activa de col·lectius ─formals o informals─, oberts a la col·laboració amb altres camps de coneixement i altres àmbits professionals, com ara l’experimentació amb la ceràmica (fins i tot amb impressora 3D), intervencions al territori (p.e.: Punts d’Interpretació Geològica), participació en els plans de restauració d’explotacions mineres, restauració de béns d’interès cultural (llocs històrics locals, etc.), etc.

 1. REQUISITS PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA

Poden presentar-se a aquesta convocatòria artistes que promoguen processos de creació liderats per un artista o grup d’artistes.

Es poden presentar amb el nom propi o amb un pseudònim.

Igualment es poden presentar entitats en què concorrin les característiques assenyalades.

Les principals disciplines dels projectes presentats poden ser arts plàstiques, fotografia, vídeo, música i art sonor, electrònica i art digital, escultura expandida, acció, documentació, valorant-se positivament les propostes multidisciplinàries.

Només es pot presentar un projecte a aquesta convocatòria.

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valoraran de manera favorable els següents aspectes i característiques de les propostes:

 • - Que l’artista o els artistes que lideren la proposta la puga desenvolupar en termes d’excel·lència artística, treballant en equip i fomentant la cooperació horitzontal amb col·lectius o professionals.
 • - Que siga un procés artístic de nova creació.
 • - Que l’activitat es fonamente en una identificació objectiva de necessitats, i que aquestes necessitats definisquen i en justifiquen el motiu. De manera que òbriga perspectives professionals.
 • - Que es contempli un pla de difusió i comunicació adequat a la proposta.
 • - Que es prevegen col·laboracions amb institucions o entitats culturals o artístiques que potencien el treball en xarxa i la creació d’aliances.
 • - Que es plantege una intervenció coordinada amb entitats socials del territori.
 • - Que l’activitat es desenvolupe en contextos on no hi hagi experiència en l’ús de l’art i la cultura com a eines d’intervenció social.
 • - Que la proposta presentada incorpore la perspectiva de gènere a la seua metodologia, contingut, objectius, activitats, població destinatària i/o valors que promou.
 • - Que el projecte incorpore la perspectiva mediambiental, incloent-hi mesures que minimitzin els impactes negatius al medi ambient.
 1. APORTACIONS DE LA FUNDACIÓ LA POSTA

La Fundació La Posta atorgarà al projecte seleccionat:

1)

gràfic

2) serveis bàsics:

– Obertura de la sala de dimecres a divendres de 17.00 a 20.00 i dissabtes de 11.00 a 14.00. Això per a l’exposició, I per al muntatges i treballs en general segons s’acorde.

– Elaboració dels cartells per a la divulgació i la difusió de l’exposició (si és que no són els mateixos artistes els que volen elaborar el seu propi cartell).

– Difusió de les notícies sobre l’exposició a la web de La Posta, Facebook, Instagram i Twitter.

– Comissariat de l’exposició si els artistes ho sol·liciten.

– Reportatge fotogràfic. La documentació videogràfica a convenir.

– Vinil de tall per col·locar al mur amb el nom de l’exposició, etc.

– Begudes per a la inauguració.

3) per al muntatge de l’exposició: plànols amb les diferents configuracions de la sala i llista de l’equipament de què es disposa per al muntatge.

 1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer mitjançant correu electrònic adreçat a: laposta@fundacionlaposta.org

La informació sol·licitada per a la presentació del projecte s’estructura en els apartats següents:

 • - Carta de presentació
 • - Descripció del projecte
 • - Participants i rols
 • - Pressupost

Tota la documentació haurà de ser lliurada en format electrònic. Es poden incloure imatges i vídeo, fins i tot mitjançant enllaços.

Documentació obligatòria:

 • - Currículum de tots els artistes implicats en el projecte.
 • - Mostra del treball artístic desenvolupat anteriorment (amb fotografies, vídeos i/o àudios, textos, etc., incorporant-los al dossier o, preferiblement, mitjançant enllaç a la web o al núvol). Aquest material servirà exclusivament per valorar i garantir la professionalitat i la qualitat artística del treball dut a terme pels artistes del projecte. Es valorarà especialment la seua gosadia per assumir riscos i la seua predisposició per endinsar-se en territoris inexplorats.

Documentació optativa:

Aquesta documentació no serà obligatòria, però es tindrà en compte i puntuarà favorablement en el procés davaluació:

 • - Acords o col·laboració amb altres institucions o entitats culturals i/o artístiques.
 • - Material artístic que mostri processos i projectes artístics desenvolupats en clau dintervenció social.
 1. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds s’han de completar amb tota la informació a què fa referència aquesta convocatòria i s’han de presentar abans de la data de finalització de la mateixa.

El termini per a la presentació de projectes és de l’1 d’octubre a l’1 de novembre del 2023.

 1. SISTEMA D’AVALUACIÓ I PUNTUACIÓ

El sistema d’avaluació dels projectes presentats valorarà dues qüestions:

 1. Avaluació artística (representa el 60 % de la puntuació final): el Patronat de la Fundació La Posta avaluarà la metodologia del projecte i la trajectòria de l’artista, segons els requisits i criteris que s’especifiquen als apartats 3 i 4 d’aquestes bases.
 2. Avaluació tècnica i social (representa el 40% de la puntuació final): el Patronat de la Fundació La Posta avaluarà la capacitat d’assolir acords o desenvolupar processos de col·laboració amb col·lectius o professionals que dotin el projecte de dimensió social o tècnica, segons els requisits i criteris que s’especifiquen als apartats 3 i 4 d’aquestes bases.

Componen el Patronat de la Fundació La Posta:

Presidenta: Nativitat Navalón Blesa

Vocal: Isabel Tejeda Martín

Secretari: Guillem Cervera Pascual

 1. RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS

La resolució serà comunicada durant el mes de novembre del 2023 al grup, artistes o entitat sol·licitant mitjançant correu electrònic. La resolució de la convocatòria serà inapel·lable.

 1. FORMALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ

La Fundació La Posta i el grup o artistes o entitat amb projecte aprovat subscriuran un acord de col·laboració subjecte a la legislació vigent i que finalitzarà el 31 de desembre de 2024. En aquest document s’especificaran els drets i les obligacions d’ambdues parts, i, entre altres punts, s’inclouran els següents:

 • - Termini d’inici i finalització del conveni
 • - Import de l’ajut concedit
 • - Forma de pagament
 • - Seguiment del projecte i forma de col·laboració de les dues parts per a una millor consecució dels objectius.
 • - Justificació econòmica de les despeses d’execució del projecte per a les quals se sol·licite l’ajut de la Fundació La Posta dins el màxim fixat a la convocatòria.

L’import de l’ajuda concedida es farà efectiu, quant a l’ajuda fixa, en un compte de la titularitat de l’artista que lidere el grup, una vegada acabat el desenvolupament del projecte en els termes de l’acord. Quant a les despeses de producció, dins del màxim establert, en general s’abonaran directament al professional o empresa que preste els serveis o subministre els materials, prèvia presentació a la Fundació La Posta del pressupost corresponent per al vistiplau.

Els participants han de tenir en compte que l’execució del projecte i l’exhibició dels resultats s’hauran de produir preferentment al febrer-març del 2024.

Cal tenir en compte que cal notificar a la Fundació La Posta els canvis que es produisquen en el plantejament o l’execució de la proposta aprovada. Si es detecta algun canvi o modificació rellevant no comunicat prèviament, s’invalidarà la proposta fins que no s’hagi justificat correctament el canvi.

gràfic 2

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria, podeu adreçar-vos a:

Fundació La Posta. Laboratori de recerca de la imatge

laposta@fundacionlaposta.org

630542624 (preferentment per whatsapp)

PUBLICACIONES RELACIONADAS val

Resolució de la convocatòria “Art i Geologia”

CaSO4.2H2O